Privacyverklaring


Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn: MediationKit, Kitty Duell, C. de Wittlaan 34, 2582 CL Den Haag te bereiken via 06 54 787 464 en/of kitty@mediationkit.com, plus eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator.

Als mediator hebben wij gegevens nodig om met en voor u te kunnen werken. Voor u werken kan zijn: Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s). Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die wij aan u vragen en/of die wij van de Rechter of het OM krijgen. De grondslagen zijn dan dat u ons toestemming geeft, dat wij samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van uw BSN, dat de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor u werken, en moeten wij in de meeste gevallen ons werk voor u stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens[1] van u nodig. De gegevens die wij van u krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst of in overleg met u een specialist (financieel planner/fiscalist, etc.). Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met u is, daar tekent u ook voor. Daarnaast werken wij bij online mediation in een beveiligde omgeving en voor bepaalde berekeningen (alimentatie) met software van een bedrijf dat dan als verwerker optreedt van uw gegevens. Met die leveranciers/specialisten hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig als wij met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaar termijnen, daarna worden al uw gegevens door ons gewist. In de bewaarperiode kunt u bij ons terecht met vragen. Ook kunt u opvragen welke gegevens wij hebben, en deze laten verwijderen[2].

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld aan de hand van het kenteken van uw auto, via een openbare website zoals van de ANWB, de dagwaarde van uw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met u besproken.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op*.

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Ten slotte: *Mocht u ondanks onze uitleg of oplossing denken dat wij niet juist met uw privacygevoelige gegevens omgaan, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www.AutoriteitPersoonsgegevens.nl.


1 We praten dan over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en in geval van scheiding de huwelijksdatum en -plaats, bankrekeningnummer(s) en bezittingen & schulden van u en minderjarigen/jong-meerderjarigen waarvoor u verantwoordelijk bent.

2 Verwijderen van gegevens kán inhouden dat wij geen werkzaamheden meer voor u kunnen verrichten. Dit verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van uw identiteitsbewijs zodat aangetoond wordt wie het verzoek doet en een akkoord van de andere bij de mediation betrokkene(n). Verwijderen zal niet plaatsvinden binnen 18 maanden na beëindiging van de mediation met het oog op artikel 12 van het MfN-reglement.


" Ik ben zo dankbaar dat jij onze mediator wilde zijn. Na begeleiden en ons de blik laten richten op de toekomst en de kinderen kunnen wij het nu samen. De steun, aanmoediging en bemoediging hebben voor mijn gevoel nooit je professionaliteit in de weg gestaan. Je koos nooit een van de ouders kant, alleen die van de kinderen. "                 ●                 " Kitty’s aanpak is gestructureerd, respectvol en integer. Met oog voor exactheid, evenwicht en detail bewaakt zij tegelijk ook steeds de grote lijn en de voortgang. Naast goed inzicht in de zakelijke aspecten krijgt ieder ook als persoon de aandacht en ruimte die nodig is om tot heldere, werkbare en houdbare opties te komen. Een gezamenlijke oplossing wordt in maatwerk-documenten vastgelegd. "

Kitty Duell zet sinds 1999 haar ervaring en kennis in om mensen en bedrijven in een conflictsituatie te begeleiden naar een voor alle partijen werkbare oplossing. Kitty is veelvuldig gecertificeerd als mediator, trainer en coach. Zij doet mediations en geeft trainingen en presentaties in binnen- en buitenland. Ook voor online mediation ben je welkom bij MediationKit. Bel meteen vrijblijvend voor informatie: 06 54 787 464.